Code voor reclame met een goed doel

Steeds vaker worden producten en diensten aangeboden waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan ‘het goede doel’. Regelmatig levert dit onduidelijkheden op: Wie is de afzender van de boodschap? Om welk goed doel gaat het eigenlijk? En welk deel van de opbrengst komt daadwerkelijk bij het goede doel terecht? Momenteel is er geen vorm van toezicht of controle op deze goede doelen reclame.

Om transparantere communicatie in goede doelen reclame te bevorderen, hebben de Donateursvereniging Nederland en advies- en managementbureau Corgwell een Concept code voor Reclame met een Goed Doel opgesteld. Deze concept code wordt na overleg met de verschillende goede doelen brancheorganisaties aangeboden aan de Reclame Code Commissie en kan vanaf dat moment dienen als kapstok voor een transparantere reclame bij de verkoop van producten en diensten ten behoeve van het goede doel.

Bekijk enkele voorbeelden van reclame met een goed doel.

Code Reclame met Goed Doel (conceptversie)

Artikel 1. Definities

Goed Doel: Een fondswervende instelling (stichting, vereniging of particulier initiatief) dat om zijn maatschappelijke doelstelling te kunnen realiseren particulieren, bedrijven of fondsen benadert om geld of goederen te doneren,

Reclame met Goed Doel: een reclame-uiting waarin aangegeven wordt dat (een deel van) de opbrengst besteed wordt aan een goed doel, door het woordgebruik “ goed doel”, of een met naam en toenaam genoemd goed doel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Code Reclame met Goed Doel is van toepassing op alle consumentgerichte reclame-uitingen waarbij direct of indirect aangegeven wordt dat (een deel van) de opbrengst van een product ten goede komt aan een Goed Doel.

De Code Reclame met Goed Doel is niet van toepassing op de fondswerving van een Goed Doel, ook niet indien daarbij een promotieartikel wordt weggegeven.

Toelichting:

Deze code richt zich op aanbiedingen van producten waarbij als verkoopargument gebruikt wordt dat (een deel van) de opbrengst bestemd is voor een Goed Doel. De fondswerving door Goede Doelen is expliciet uitgesloten, transparantie hierbij vormt een onderdeel van de transparantie-eisen aan het Goede Doel en dient in een breder verband dan alleen de reclame-uiting te worden beoordeeld.

Artikel 3. Doel en reikwijdte

Deze code is bedoeld om de transparantie te bevorderen bij de aanprijzing van producten door vermelding van bijdragen aan een goed doel. Transparante informatie geeft de consument de gelegenheid om tot een oordeel over de relevantie te komen.

Artikel 4. Regels van toepassing

Artikel 4.1. Duidelijkheid ten aanzien van de afzender van de reclameboodschap

De reclame dient duidelijk te zijn ten aanzien van de adverteerder. Hierover mag geen misverstand kunnen ontstaan.

Toelichting: Hierdoor wordt ook duidelijk of de afzender een commerciële organisatie is, een goed doel, of een bureau, ingehuurd door een goed doel.

Artikel 4.2. Duidelijkheid ten aanzien van het goede doel

De adverteerder is verplicht aan te geven aan welk goed doel / welke goede doelen afdrachten / ondersteuning zal plaatsvinden.

Toelichting: bij reclame-acties dient het goede doel in de reclame-uiting vermeld te worden. Bij structurele bijdragen en meerdere goede doelen zoals bij loterijen, volstaat een verwijzing naar een toegankelijke informatiebron  (b.v. website) waar de opsomming te vinden is.

Artikel 4.3. Duidelijkheid ten aanzien van de bijdrage aan het goede doel

De adverteerder is verplicht in de reclame-uiting te vermelden welk deel (al dan niet in de vorm van een percentage) van de consumentenbesteding direct ten goede komt aan het Goede Doel.

Toelichting: bij commerciële partijen, of derden ingehuurd door een goed doel, is dit het bedrag dat daadwerkelijk wordt overgemaakt naar het goede doel.

Bij verkoop door goede doelen zelf moet duidelijk worden gemaakt wat de kosten zijn van het product of de verkoopmethode (bijv sms kosten). De definitie van deze kosten moet in een later stadium worden aangescherpt door /met vertegenwoordigers uit de branche.

Artikel 4.4. Aantoonbaarheid

De adverteerder dient de daadwerkelijke afdacht aan het Goede Doel en de berekening daarvan aantoonbaar te maken en op verzoek van de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep of het Goede Doel zelf deze gegevens aan hen ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze code treedt in werking op …

Vindt u de concept code een goed idee? Stuur dan een mailtje met evt tips en opmerkingen naar mail@cbf.nl en info@vfi.nl en info@reclamecode.nl om ze te vragen de code in gebruik te nemen. Stuur voor de duidelijkheid aub de url van deze website pagina mee.