Artikel 24 Successierecht

Criteria voor rangschikking onder art. 24 als “algemeen nut beogende instelling” zijn:

  • Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling dient een algemeen belang te hebben. (Dus geen instelling die primair particuliere belangen, die van een groep leden, of commerciële belangen behartigt).
  • De instelling dient in Nederland te zijn gevestigd.
  • De instelling beoogt geen winst.
  • De instelling dient statutair minimaal 3 bestuursleden te hebben.
  • Het bestuur dient onafhankelijk te zijn. Een eventuele aanwezige relatie van de bestuursleden moet altijd een minderheid vormen. Onder relatie wordt verstaan:

– familieleden tot en met de 4e graad;

– gehuwden;

– samenwonenden.

  • Bij stemming in vergaderingen zijn de stemmen van de bestuursleden van gelijke waarde.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning/een onkostenvergoeding die niet bovenmatig is toegestaan.
  • Een eventueel batig saldo bij liquidatie van de instelling dient besteed te worden overeenkomstig het doel van de instelling of dient besteed te worden door een ander algemeen nut beogende instelling.
  • Jaarlijks dient een financieel verslag (jaarstukken) te worden ingeleverd bij de inspecteur die controleert of de feitelijke werkzaamheden overeenstemmen met het in de statuten genoemde doel.

(Bron: folder Belastingdienst)

Zie ook aanbevelingen bij scherpte toegangscontrole.