Accountantsverklaring

Deze verklaring is de uitkomst van een controleopdracht, waarbij het de taak van de accountant is vast te stellen of de jaarrekening al dan niet een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het resultaat van de onderneming. De controleopdracht wordt uitgevoerd bij de bedrijven die een wettelijke controleplicht hebben en daarnaast kan een dergelijke opdracht verstrekt worden op basis van vrijwilligheid. De betreffende accountantsverklaring kenmerkt zich door een hoge, zij het geen absolute, mate van zekerheid.